Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa cele, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Aurora Creation sp. z o.o..
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Aurora Creation sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, NIP: 542-326-75-81, REGON: 366533862, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662567 (dalej także: Administrator). Z Administratorem skontaktować się można pod adresem siedziby lub pisząc na adres [email protected].

§ 2

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne:

 1. W celu realizacji odpowiedzi na zadane pytanie lub obsługę zgłoszenia przesłanego do Spółki – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 2. W celu rekrutacji pracowników – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzamy przez 12 lub 24 miesiące, w zależności od decyzji co do chęci udziału w rekrutacjach przyszłych. Zakres danych powinien być adekwatny do informacji wymaganych przez przepisy prawa pracy, szersze informacje nie będą uwzględniane przez Administratora.
 3. W celu zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (zlecenie lub dzieło). Szczegółowe klauzule obowiązku informacyjnego w tych przypadkach zrealizowane zostaną w momencie podpisania stosownej umowy.
 4. W celu nawiązania i realizacji współpracy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań związanych z zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości czyli art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; dochodzenie ewentualnych roszczeń; zapewnienie bezpieczeństwa Spółki gdzie podstawami prawnymi jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  Zakres danych jest adekwatny do danych wpisanych w CEIDG oraz danych osobowych pracowników lub współpracowników podanych przez kontrahenta.
 5. W celu nawiązania i realizacji współpracy z osobami prawnymi – gdzie podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań związanych z zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacja obowiązków wynikających z przepisów praw podatkowego i przepisów o rachunkowości czyli art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; dochodzenie ewentualnych roszczeń; zapewnienie bezpieczeństwa Spółki gdzie podstawami prawnymi jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  Zakres danych jest adekwatny do danych wpisanych w KRS oraz danych osobowych pracowników lub współpracowników podanych przez kontrahenta.
  W przypadku dostępu do danych osobowych pracowników lub klientów kontrahenta, przetwarzamy dane osobowe na podstawie łączącej nas umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tym kontrahentem. Okres przetwarzania danych, kategorie i zakres określają stosowna umowa. Powierzenie lub udostępnienie tych danych (dokonane przez Kontrahenta) jest niezbędne do zrealizowania umowy a Spółka pełni rolę procesora.
 6. W celu związanym z utrzymywaniem kontaktów biznesowych lub ich inicjowaniem – Administrator może przetwarzać dane otrzymane np. w trakcie spotkań biznesowych w zakresie znajdującym się na otrzymanych wizytówkach, gdzie podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na budowaniu sieci kontaktów.

Zakres danych jest ograniczony do danych kontaktowych podanych przez osobę której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dotyczy do powierzenia przetwarzania danych, gdzie okres określa stosowna umowa). Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości a w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o prawo pracy – przez okres wymagany tymi przepisami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Spółką.

§ 3

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcom prawnym, operatorom pocztowym, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zatrudnionych lub współpracujących ze Spółką, dostępne są w miejscach ogólnodostępnych w siedzibie Spółki.

§ 4

Prawa Użytkownika wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:dostępu do danych,

 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • informacji o naruszeniu ochrony danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5

Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 6

Wykorzystanie plików cookies

Witryna (serwis auroracreation.pl), zgodnie z art. 173 i art. 174 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Witryny podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Witryny z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Witryny i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Witryny.