Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AURORA CREATION

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa cele, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Aurora Creation sp. z o.o. od osób fizycznych (dalej także: Klient).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Aurora Creation sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, NIP: 542-326-75-81, REGON: 366533862, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662567 (dalej także: Administrator).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient przekazuje mu osobiście albo przez jeden ze wskazanych na stronie auroracreation.pl kanałów komunikacji, tj. telefonicznie, poprzez adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe określone w § 2 ust. 2 są przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. udzielenia informacji na zapytanie Klienta;
  2. wyceny usług świadczonych przez Administratora na rzecz Klienta;
  3. zawarcia umowy z Klienta lub świadczenia usług na rzecz Klienta;
  4. prowadzenia rekrutacji;
  5. marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 stanową:
  1. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt a, b, c, d – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt d, e – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a – b jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby Administrator mógł wykonać czynności, których żąda Klient, bądź aby Stronami możliwe było zawarcie i wykonanie umowy. Zaniechanie podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej czynności lub zawarcia i wykonania umowy.
 5. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt e jest dobrowolne i wymaga wyraźnej i odrębnej zgody Klienta. Odmowa podania danych w powyższym celu (lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym celu) skutkuje tym, że Administrator nie będzie mógł przesyłać Klientowi informacji handlowej ani stosować marketingu bezpośredniego. Klient może w każdym razie cofnąć zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi w zakresie obsługi marketingowej, reklamowej, informatycznej, prawnej, księgowej, rachunkowej i hostingowej. Przetwarzanie danych z w/w podmiotami następuje na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotem przetwarzającym a Administratorem.
 7. Dane przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane organom państwa w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi (np. organom ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami, organami podatkowymi).
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 3

 1. Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres:
  1. w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej w wyniku podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta lub do czasu ukończenia przez Administratora działań podjętych na żądanie Klienta, w przypadku gdy między Stronami nie dojdzie do zawarcia umowy;
  2. w przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikającej z tej umowy;
  3. w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 2. Administrator może przechowywać dane osobowe Klientów przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 1, w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów (np. na potrzeby postępowań podatkowych, sądowych, administracyjnych itp.).

§ 4

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Klienta;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych Klienta;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych Klienta;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta;
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych Klienta;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Usługodawca informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.